Aktualitātes Pilnā versija

2019

7. oktobris

Valsts dzelzceļa administrācija ir pieņēmusi lēmumu "Par apkalpes vietas operatora un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja VAS "Latvijas dzelzceļš" pakalpojumiem" (skat. sadaļu Lēmumi )

1. jūlijs

Aprit 20 gadi kopš saskaņā ar Dzelzceļa likuma 30., 31. un 32. panta prasībām (04.02.1999. grozījumi Dzelzceļa likumā, kas piemērojami ar 01.07.1999.) darbu ir uzsākusi Valsts dzelzceļa administrācija.

6. jūnijs

Saeima pieņēmusi un Valsts prezidents izsludinājis grozījumus Dzelzceļa likumā, kas stājas spēkā ar 2019. gada 3. jūliju.

30. maijs

2019. gada 30. maijā stāsies spēkā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums par starptautisko dzelzceļa satiksmi (parakstīts Minskā 2018. gada 2. oktobrī, ratificēts Saeimā 2019. gada 4. aprīlī, publicēts "Latvijas Vēstnesī" Nr. 78 (6417) 2019. gada 17. aprīlī).  Līdz ar minētā nolīguma stāšanos spēkā zaudē spēku 1995. gada 18. maijā Rīgā parakstītais starpvaldību nolīgums.

27. maijs

Eiropas Komisija pieņēmusi KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULU (ES) 2019/777 (2019. gada 16. maijs), par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par īstenošanas lēmuma 2014/880/ES

25. aprīlis

Saeima otrajā lasījumā atbalsta grozījumus Dzelzceļa likumā, kas paredz iekļaut vairākas jaunas ar dzelzceļa infrastruktūru saistītas definīcijas un nosaka, ka lēmumi attiecībā uz dzelzceļa attīstību un finansējumu ir valsts lēmumi, kā arī ir atbalstīts priekšlikums par Valsts dzelzceļa administrācijas finansējuma apmēru.

7. februāris

Eiropas Komisija ir publicējusi Komisijas ziņojumu Eiropas parlamentam un padomei Sestais ziņojums par dzelzceļa tirgus attīstības pārraudzību , Briselē, 06.02.2019. COM (2019) 51 final

 

2018

20. novembris

Pieņemta Eiropas Komisijas īstenošanas regula (ES) 2018/1795 (2018. gada 20. novembris), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES 11. pantā paredzētās ekonomiskā līdzsvara pārbaudes piemērošanas procedūru un kritērijus .

16. novembris

IRG-Rail, pamatojoties uz Eiropas Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2017/2177 (2017. gada 22. novembris) par piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītiem pakalpojumiem 2. panta otro punktu, ir izstrādājusi un publicējusi kopīgus lēmumu pieņemšanas principus piemērojot atbrīvojumus.

13. novembris

Pieņemti grozījumi (MK not. Nr.691) Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu", kas stājas spēkā 2018. gada 16. novembrī.

5. septembris

SIA "LDz Cargo" ir paziņojusi par nodomu sniegt jaunu starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu maršrutā Rīga (Latvija)- Viļņa (Lietuva)- Minska (Baltkrievija)- Kijeva (Ukraina). Skatīt Paziņojums

27. jūnijs

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu "Par maksas aprēķināšanas shēmu" (skat. sadaļu Lēmumi )

21. februāris

Dzelzceļa pārvadātāju un sadarbības organizāciju Konsultatīvās padomes sēde notiks AS "LatRailNet" telpās Dzirnavu ielā 16 plkst. 13:00

9. februāris

AB "Lietuvos geležinkeliai" ir paziņojusi par savu nodomu sniegt jaunu starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu maršrutā Viļņa (Lietuva)- Daugavpils (Latvija) (skatīt Paziņojums )

1. februāris

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu "Par maksas iekasēšanas shēmu" (skat. sadaļu Lēmumi )

25. janvāris

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu "Par infrastruktūras maksu" (skat. sadaļu Lēmumi)

24. janvāris

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumus "Par piekļuvi privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai" (skat. sadaļu Lēmumi)

 

2017

5. decembris

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu "Par apkalpes vietas darbību" (skat.sadaļu Lēmumi )

22. novembris

Pieņemta Eiropas Komisijas īstenošanas regula (ES) 2017/2177 (2017. gada 22. novembris) par piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem , kuru piemēro no 2019. gada 1. jūnija, bet 2. pantu piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

24. oktobris

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu "Par termiņa noteikšanu, kurā apkalpes vietas operatoram jāsniedz atbilde uz pārvadātāja pieprasījumu par piekļuvi apkalpes vietai un tajā sniegtajiem pakalpojumiem" (skat. sadaļu Lēmumi )

18. augusts

Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu "Par piekļuvi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai" (skat. sadaļu Lēmumi )

12. aprīlis

Dzelzceļa pārvadātāju un sadarbības organizāciju Konsultatīvās padomes sēde notiks plkst. 13:00, AS "LatRailNet", Dzirnavu ielā 16

 

2016

14. decembris

Pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2370, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību

Pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2338, ar ko Regulu (EK) Nr. 1370/2007 groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu

Pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2337, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos

2. septembris

Stājas spēkā 2016. gada 16. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 558 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi"

20. jūlijs

Satiksmes ministrija ir izstrādājusi MK noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par pārvadātāja licences izsniegšnu pārvadājumiem pa dzelzceļu"

8. jūnijs

Valsts dzelzceļa administrācijā, Riepnieku ielā 2, plkst. 12:00 notiks Konsultatīvās padomes sēde ar dzelzceļa pārvadātājiem un sadarbības organizācijām.

17. maijs

Satiksmes ministrijā notiek Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes sēde

12. maijs

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts noteikumu projekts "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumiem"

Noteikumu projektā ir iestrādātas prasības attiecībā uz dzelzceļa pārvadātāja licences saņemšanas nosacījumiem, piešķiršanas procedūru, apturēšanu un anulēšanu, kā arī pagaidu licenci. 

27. aprīlis

Stājas spēkā 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.244 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu"

Stājas spēkā 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.245 "Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai"

25. februāris

Pieņemti grozījumi Dzelzceļa likumā (stājas spēkā 10.03.2016.) , kas Valsts dzelzceļa administrāciju nosaka kā vienu regulējošo iestādi dzelzceļa nozarē un paredz tai plašākas pilnvaras.

24. februāris

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks Valsts dzelzceļa administrācijā, Riepnieku ielā 2, plkst.13.00.

 

2015

30. decembris

Valsts dzelzceļa administrācija apstiprina "Metodiku licencēto dzelzceļa pārvadātāju informācijas sniegšanai Valsts dzelzceļa administrācijai" .

16. decembris

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks SIA "LDz Cargo" telpās plkst.13.00

14. decembris

Valsts dzelzceļa administrācijā notiks ES dzelzceļa nozari regulējošo institūciju asociācijas IRG-rail tirgus uzraudzības darba grupas sanāksme.

4. novembris

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks AS "LatRailNet" telpās plkst. 15:00.

29. jūlijs

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks Gulbenē, SIA "Gulbenes-Alūksnes bānītis" telpās plkst. 12:00.

2. jūnijs

AS "Baltijas Tranzīta Servisa" telpās plkst. 13:00 notiks Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme.

21. janvāris

Valsts dzelzceļa administrācijā, Riepnieku ielā 2, plkst. 13:00 notiks Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme.

1. janvāris

Stājas spēkā grozījumi Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (RID)

 

2014

12. decembris

ES Oficiālajā Vētnesī ir publicēts Komisijas Īstenošanas Lēmums 2014/880/ES (2014. gada 26. novembris) par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2011/633/ES atcelšanu.

11. decembris

SIA "Rail Fracht" izsniegta licence dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai.